Utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészt a P&P Cosmos Bt - Europa Holidays Utazási Iroda (Székhelye: 2022 Tahitótfalu, Bercsényi u. 16. Tel.: 70/3913073, Fax: 26/385046, E-mail: aniko.puppan@hotmail.com, Adószáma: 20645160-2-13, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásba vételi/engedély száma: U-001717), a továbbiakban Utazásszervező, másrészt megrendelő utas (vagy utas nevében eljáró megbízott), a továbbiakban Utas között.

1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Ptk. 254. §-a, valamint a 213/1996. (XII. 23.), és a 281/2008 (XI. 28.) kormányrendeletek rendelkezései, illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak.

2.Az utazás időtartamát, a teljesítés módját, a részvételi díjat és egyéb fontos információkat az Utazásszervező programajánlata (tájékoztatója) tartalmazza. A programajánlat a jelen utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

3.Az Utas aláírásával igazolja, hogy az Utazásszervező által kiadott programajánlatban (tájékoztatóban) és jelen utazási szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az Utas az utazást megrendelte, a részvételi díj előleget befizette, az Utazásszervező a megrendelést elfogadta és aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették. A felek megegyeznek abban, hogy a fenti mondatban foglalt eljárás számára - elsősorban abban az esetben, ha az Utas számára az Utazásszervező térbeli elérhetősége okozhat nehézséget - annak egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében, kölcsönösen elfogadják az e-mailben, faxon, szkennelt dokumentumon keresztül történő ügyintézést (jelentkezés, Jelentkezési lap, programajánlat változás, elállás stb.) is. Az Utas elfogadja, hogy az ilyen módon történt jelentkezés esetén a megrendelés egyben az utazási szerződés elfogadását is jelenti, amennyiben az az Utazásszervező internetes oldalán megtalálható, még akkor is, ha annak közvetlen aláírása nem történt meg.

4.Amennyiben az Utazásszervező utazási ajánlatai között vannak olyanok, amelyek részvételi díjának egy része (pld. a szállás, az ellátás) idegen pénznemben (pld. euró) van feltüntetve, az Utas ezt az utazás választásával tudomásul veszi és elfogadja. Az Utazásszervező ebben az esetben is feltünteti a jelentkezési lapon a részvételi díj teljes összegét forintban. Az utazási szerződésben az átszámolás devizáról forintra az Utazásszervező számlavezető bankjának (Dunakanyar Takarékszövetkezet) honlapján kihirdetett, az utazási szerződés megkötése napján érvényes pénztári deviza eladási árfolyammal történik. Amennyiben a részvételi díj hátralékot az Utas más pénznemben szeretné fizetni, mint az az utazási szerződésben fel van tüntetve, az átszámolás az Utazásszervező számlavezető bankjának (Dunakanyar Takarékszövetkezet) honlapján kihirdetett, az Utazásszervező Visszaigazolása díjhátralék befizetéséről kiállítása napján érvényes pénztári deviza eladási árfolyammal történik. Az Utas ellenvetés nélkül elfogadja, hogy a napi átszámolási árfolyam változása miatt a részvételi díj teljes, forintban feltüntetett összege különbözhet egy másik, ugyanarra az útra befizető Utas forintban feltüntetett részvételi díjától. Amennyiben díjvisszafizetés illeti meg az Utast, az abban a pénznemben történik, amelyben az a részvételi díjat befizette.

5. Amennyiben a programajánlat (tájékoztató) tartalmában változás történne, arról az Utazásszervező köteles az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Az Utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésre.

6.Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Ettől az Utazásszervező akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetése (részvételi díj hátralék) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. Az Utazásszervező a Jelentkezési lapon a részvételi díj hátralék befizetésének időpontját feltünteti. Az Utas tudomásul veszi, hogy a feltüntetett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Az Utazásszervező nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni, mely a megkötött szerződéseknek Utas által való elállással egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével az Utazásszervező az Utastól követelheti felmerült kára megtérítését. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, úgy a teljes részvételi díjat kell befizetni. 10.000 Ft, vagy annál alacsonyabb részvételi díjú utazások esetén a részvételi díj jelentkezéskor 100%-ban fizetendő. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj az Europa Holidays Utazási Iroda számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az Europa Holidays Utazási Iroda megtagadhatja, és ez esetben az Utazási Irodát felelősség nem terheli. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra (legkorábban indulás előtt 5 nappal). Az Utas kizárólag a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult.

7.Abban az esetben, ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy az Europa Holidays Utazási Iroda felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó annak okán felmerülő, az Europa Holidays Utazási Irodát ért károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Europa Holidays Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.

8.Abban az esetben, ha az Utas a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 60 nappal írásban eláll, vagy ha az utazás az Utazásszervező érdekkörében felmerült okból meghiúsul, az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas által addig megfizetett díj összegét az Utasnak haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül visszatéríti.

9.Bel-, vagy külföldi hatósági árváltozás, nagyarányú üzemanyagár megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal módosíthatja. A módosítás indokáról és mértékéről az Utazásszervező az Utast írásban tájékoztatja. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az esetben az Utas által befizetett összeget teljes egészében visszakapja. Amennyiben az Utas nem nyilatkozik, az Utazásszervező úgy értelmezi, hogy az Utas elfogadta a megváltozott részvételi díjat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését (ráutaló magatartás).

10.Az Utazásszervező az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az elállás joga az Utazásszervezőt abban az esetben is, ha az utazást a szerződés kötésekor előre nem látható külső körülmény (cél országban vagy tranzit országban bekövetkezett) - az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető - politikai esemény, természeti csapás) veszélyezteti. Ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll, az Utas:

a) helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles azt az Utasnak megtéríteni;

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben az Utazásszervező a befizetett díjat haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül visszafizeti.

11.Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Utazásszervező az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak megelőlegezi. Az intézkedés költsége a Utazásszervezőt terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

12.Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet az Utazásszervező, ill. szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.

13. Az Utazásszervező által szervezett saját körutazásokon a minimális létszám 35 fő. Abban az esetben, ha a jelentkezők száma meghaladja a 29 főt, de nem éri el a 35 főt, az Utazásszervező dönthet a körutazás elindításáról, és az adott körutazáshoz meghatározott felárat is kérhet, melynek összegét a Jelentkezési lapon feltünteti. Az Utazási Szerződés megkötésével az Utas a felár megfizetését vállalja. A felár - amennyiben az Utazásszervező dönt a körutazás indításáról - a részvételi díj hátralékkal egyidejűleg fizetendő.

14.Az Utas indoklás nélkül is írásban elállhat az utazástól. Ebben az esetben: amennyiben az Utas az utazás megkezdése előtt 60 napon belül áll el, költségtérítésként (bánatpénzként) a részvételi díj következő százalékát fizeti:

60 - 35 napig a részvételi díj 10 %-át;

34 - 22 napig a részvételi díj 40 %-át;

21 - 10 napig a részvételi díj 80 %-át;

9 - az indulás napjáig, beleértve az utazáson való meg nem jelenést, a részvételi díj 100 %-át.


A fizetendő költségtérítést (bánatpénzt) az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró díj összegéből. E pont szerinti elállás esetében az Utazásszervező és az Utas közti elszámolás és a visszajáró összeg kifizetése az Utas számára a szerződéstől való elállásától számított 10 munkanapon belül történik.

15.Az Utazásszervező költségtérítés nélkül biztosítja a csoportlétszám 20%-át meg nem haladó mértékű névváltoztatás lehetőségét az utazás megkezdése előtti 14. napig.

16.Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal harmadik személy részére engedményezni. Az Utas az engedményezésről köteles írásban az Utazásszervezőt tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Bárminemű módosítás az utazás megkezdése előtti 14-2. nap között 3.000 Ft módosítási díjat von maga után.

17. Az Utazásszervező utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, járvány, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési (vis major) oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Amennyiben a fenti esemény vagy ok miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az Utazásszervezőt felelősség nem terheli, s vele szemben az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. Ilyen esetben az Utazásszervező a lehetőség szerint segítséget nyújt az Utasnak érdekében és költségére.

18. Az Utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) vagy közvetítője útján teljesít.

a) ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
b) a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak - haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni, valamint az Utazásszervező ügyeleti telefonszámán a történteket 24 órán belül bejelenteni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül az Utazásszervezőnek írásban jelentheti be, mellékelve az utaskísérő vagy a helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. Az Utazásszervező a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az utast. Amennyiben az Utas a kifogásait nem közölte a helyszínen való orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

19.Az utazási cél kiválasztásáért, valamint a helyi lehetőségekért, viszonyokért, azok hiányáért, korlátozottságáért ill. az azok által az Utasnak okozott károkért az Utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az Utazásszervezőnek nem felróható okok miatti program késésért vagy annak részleges vagy teljes kimaradásáért (pld. útlezárásos közlekedési baleset, műszaki okok miatti útlezárás, célobjektum zárva tartása) az nem vállal felelősséget, a lehetőségek szerint azonban igyekszik megfelelő értékű helyettesítő programot beiktatni.

20.Az Utazásszervező a programajánlatban (tájékoztatóban) jelzi, hogy az Utasnak az utazással kapcsolatban milyen dokumentumokkal, igazolásokkal kell rendelkeznie, ezek beszerzése az Utas felelőssége. Amennyiben az Utas az utazás megkezdésekor nem rendelkezik a szükséges iratokkal, az Utas utazása neki felróható okokból meghiúsultnak tekinthető. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

21.Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy úti okmánya (útlevél, személyi igazolvány) az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik.

22. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

23. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az Utas tartozik felelősséggel. Az Utas által - neki felróhatóan - az Utazásszervezőnek okozott mindennemű kárt köteles megtéríteni.

24.Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik. Az utastérben hagyott vagyontárgyakért az Utazásszervező nem vállal felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításából adódó kára esetén a Ptk. megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt.

25. Az Utazásszervező üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja, ennek formáját (last minute kedvezmény, reklám akció stb.) saját maga határozza meg. A meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett Utasok számára visszamenőleg nem biztosíthatók.

26.Az Utazásszervező az előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fiótelepénél kötött szerződést.

27.Az Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben az Utazásszervező és az Utas megegyezésre törekednek. Ennek hiányában elfogadják a Pest Megyei Békéltető Testület, ennek sikertelensége esetén az Utazásszervező székhelye szerinti polgári bíróság kizárólagos illetékességét.

28.Az Utazásszervező részvételi díja nem tartalmazza a betegség, a baleset, poggyász- és útlemondási biztosítási díjat. A biztosítás egyénileg kötendő. Az Utazásszervező ezek megkötésére az Utast nem kötelezi.


Nyilatkozat: Az Áfa-törvény 206. § alapján az ügyfél nyilatkozik, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (megfelelő aláhúzandó):
· nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, (magánszemély)
· adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)
· adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27 % Áfa terheli)